Kahoot signin

Thông báo chậm thông quan hàng hóa

 In Tin Tức

Hàng Order xin thông báo!

Hiện nay, tình trạng thông quan hàng hóa về Việt Nam chậm hơn so với thường lệ. Do đó thời gian hàng nhập về VN sẽ chậm hơn bình thường.

Chúng tôi rất mong rằng, quý khách sẽ chủ động hơn trong việc Kinh Doanh của mình và cảm thông cho Hàng Order vì phát sinh ngoài ý muốn này.

Bình Luận

Bình Luận

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Show Buttons
Hide Buttons
Xu hướng kinh doanh của giới trẻ hiện nayThông báo nghỉ lễ
Thanksgiving meme Thanksgiving pictures